Správa nemovitostí a účetnictví

CENÍK SPRÁVY NEMOVITOSTÍ - REAL OFFICE s.r.o. - platný od 1.1.2020

Ke každému SVJ/BD je potřeba přistupovat individuálně, proto nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese office@realoffice.cz a my Vám rádi vypracujeme nabídku na míru.

Základní služby

Cena

Kompletní správa nemovitosti

180 Kč

/J/měs.

Rozpis zahrnutých služeb níže.

Ekonomická správa nemovitosti (účetnictví bez mzdové agendy, předpisy)

145 Kč

/J/měs.

Správa nemovitosti bez vedení účetnictví

110 Kč

/J/měs.

Pouze vedení účetnictví (bez mzdové agendy)

130 Kč

/J/měs.

min.1650/měs.

Pouze technická správa

65 Kč

/J/měs.

Pouze předpisy a evidence plateb

65 Kč

/J/měs.

Doplňkové služby

Práce technika/referenta v pracovní době

400 Kč

/hodina

smluvní vztah, zajištění běžné údržby

Práce a výjezd technika/referenta mimo pracovní dobu (víkend+svátky+17:00-09:00) příplatek

100%

Administrativní a účetní služby

Vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek (do 20 BJ)

250 Kč

/J

Objekty do 20 jednotek včetně - jednotná cena 5.000 Kč.

Přepracování již vyhotoveného vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek na přání SVJ

250 Kč

/J

na základě požadavku SVJ/BD na změnu počtu osob rozhodných pro rozúčtování některé služby apod.

Správa jednotky v podílovém spoluvlastnictví

500 Kč

/J/měs.

rozpočítání nákladů a výnosů mezi spoluvlastníky jednotky, zápočty, vyúčtování při změně spoluvlastníka

Vyplňování formulářů dle zadání klienta

1 000 Kč

/dokument

formuláře pro statistický úřad, pro banku apod.

Vyhotovení a zaslání upomínky dlužné částky poštou (+ poštovné)

25 Kč

/dopis

Zaslání elektronické upomínky dlužné částky

zdarma

Poštovné

dle sazebníku pošty

Úschova účetní dokumentace starší dvou let

1 200 Kč

/rok

cena se hradí za každou uschovanou jednoroční dokumentaci

Revize účetnictví

dohodou

např. po předchozím správci

Revize a narovnání vnitřních norem

dohodou


stanovy, rozhodnutí, usnesení apod. - tato služba je automaticky zdarma zahrnuta ve službě "Výkon funkce statutárního orgánu"

Vystavení duplikátu vyúčtování služeb, potvrzení bezdlužnosti apod.

200 Kč

/dokument

Vyhotovení duplikátu nájemní smlouvy

150 Kč

/dokument

Vypracování smluv (převod družst.podílu, nájemní/podnájemní, kupní smlouva aj.)

1000-6000 Kč

/dokument

Vypracování návrhu na zápis změn ve veřejném rejstříku

800 Kč

/dokument

Vypracování návrhu na zápis změn ve veřejném rejstříku vč. změn v evidenci skutečných majitelů

1 200 Kč

/dokument

Vypracování návrhu na zápis/zápis změn v evidenci skutečných majitelů

800 Kč

/dokument

Vypracování zprávy o stavu jmění BD pro zjištění hodnoty vypořádacího podílu při zániku členství

8 000 Kč

/dokument

při počtu členů družstva nad 25, je třeba sjednat cenu individuálně

Vypracování pravidel pro rozúčtování

od 1500 Kč

Vypracování návrhu na platební rozkaz

dohodou

Vypracování (přepracování) stanov

dohodou

Vyřizování pojistných událostí

dohodou

Vyřizování reklamací

500 Kč

/hodina

Provádění výběrových řízení do 50tis.

3 000 Kč

/zakázka

Provádění výběrových řízení nad 50tis.

6% z ceny zakázky

Obsluha webové stránky SVJ/BD

400 Kč

/měsíc

Nahlížení do dokumentace spravovaného objektu dle §1179 NOZ (do 0,5 hodiny)

zdarma

+každá další započatá 0,5 hodina nahlížení do dokumentace

150 Kč

/0,5 hod.

Mzdová agenda

220 Kč

/zam./měs.


zahrnuje přihlášky a odhlášky jak SVJ/BD, tak jednotlivých zaměstnanců (prac.smlouva, dohody, výkon funkce) k soc. a zdravot. pojištění, měsíční vytvoření a zasílání přehledů o příjmech na zdravot. pojišťovny a ČSSZ, měsíční vyhotovení a zaslání příkazu k úhradě, komunikaci s úřady, vyhotovení ročního potvrzení o příjmech, přihláška a vyúčtování srážkové a zálohové daně a zpracování evidenčního listu důchodového zabezpečení. Zastupování klienta při kontrolách ČSSZ a ZP je zpoplatněno hodinovou sazbou účetního referenta.

Technické služby

Pravidelná měsíční kontrola stavu nemovitosti

30 Kč

/J/měs.

min. 800/měs.

Výjezd technika v pracovní době mimo sjednaný termín prav. kontroly

300 Kč

/výjezd

Doprava

10 Kč

/km

Správa kotelny a vedení provozního deníku kotelny

2 500 Kč

/měsíc

při týdenní frekvenci kontrol

Odečet elektronického nebo mechanického poměrového měřidla (osobní odečet)

18 Kč

/měřidlo

vždy se účtuje i výjezd technika

Příplatek za práci ve výškách

100%

Úklid společných částí domu

od 2 500 Kč

/měsíc

zahrnuje úklid společných chodeb a schodišť, 1x týdně v domě do 5 NP, neobsahuje mytí oken. Cena se může lišit v závislosti na sjednané frekvenci a rozsahu provádění úklidu.

Daňová přiznání a mzdová dokumentace:

Daň z nabytí nemovitých věcí

1 500 Kč

/dokument

Daň z nemovitosti

1 500 Kč

/dokument

Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou

1 000 Kč

/dokument


Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

1 000 Kč

/dokument


Silniční daň

1 000 Kč

/dokument


DPP, DPČ, HPP

800 Kč

/dokument


Daň z příjmů - bytová družstva

3 000 Kč

/dokument


Organizační a administrativní záležitosti SVJ/BD:


zahrnuje organizaci a účast na schůzi SVJ 1x ročně, schůzi výboru 4x ročně

Výkon funkce statutárního orgánu SVJ:

* stálá měsíční platba za výkon funkce

7 500 Kč

/měsíc

do 50 jednotek

* částka za admin. a technickou správu objektu

90 Kč

/J/měs.

Organizování a příprava schůzí SVJ/BD - tato služba je automaticky zdarma zahrnuta ve službě "Výkon funkce statutárního orgánu") - doba trvání schůze do 2,5 hod. včetně prezence a času stráveného na cestě:příprava a rozeslání pozvánky vč. programu schůze v souladu s platnou legislativou a stanovami, příprava návrhů usnesení dle pozvánky, kompletace a tisk podkladů pro jednotlivé body jednání, příprava a tisk prezenční listiny, kontrola dle katastru nem., prezence účastníků shromáždění, kontrola usnášeníschopnosti, podpora orgánů při řízení shromáždění, vyhodnocení hlasování, vyhotovení zápisu ze schůze a jeho rozeslání.

* základní sazba do 20 BJ

4 500 Kč

/schůze

* základní sazba do 40 BJ

6 000 Kč

/schůze

* základní sazba nad 40 BJ

od 6500

/schůze


+každá další započatá hodina

1 000 Kč

/hodina

Zpracování zápisu (trvání schůze do 2,5hod.vč.prezence a cesty)

1 500 Kč

/dokument

+každá další započatá hodina

300 Kč

/hodina

Zajištění místa pro konání schůze

300 Kč

/hodina

+cena za pronájem místa

dle místa

Zajištění notáře

300 Kč + notář dle tarifu

Vyžádaná účast na schůzi, konzultace

1 000 Kč

/os./hodina

Ostatní služby - mimosmluvní vztah (konzultace s právníkem, odbornými firmami, zastupování na úřadech, práce technika/referenta apod.)

550 Kč

/hodina

v případě práce mimo kancelář, je účtován i čas strávený na cestě + doprava

Skenování A4

5 Kč

/stránka

Kopírování, tisk A4

3,50 Kč

/stránka

Laminování A4

35 Kč

/stránka

1) J-Jednotka, rozumí se byt (BJ) nebo samostatný nebytový prostor (NJ), popř. garáž (G), garážové stání (GS).

2) Cena za měsíc za bytovou/nebytovou jednotku, za garáž/garáž. stání se stanovuje individuálně.

3) SVJ - společenství vlastníků jednotek, BD - bytové družstvo.

4) Ceny jsou konečné, nebude k nim již účtována DPH.

5) Konečné cenové nabídky mohou být upravovány na míru, např. dle celkového počtu jednotek v objektu apod.

Paušální platba za KOMPLETNÍ SPRÁVU NEMOVITOSTI zahrnuje zajištění následujícího:

* vedení a archivace agendy související se správou objektu, a to zejména:

- kopie smluv o dodávce služeb spojených s užíváním jednotek a společných prostor v domě,

- kopie servisních smluv technických zařízení v domě,

- náklady vlastníka jednotek (tzv. evidenční listy), zahrnující výměr služeb spojených s užíváním jednotek včetně agendy k tomu náležející,

- kompletní projektovou dokumentaci domu předanou statutárním orgánem společenství,

- revizní zprávy o zkouškách a revizích technických zařízení v domě

* běžných oprav a údržbu společných částí domu,

* 1x měs. kontrolní prohlídka/návštěva objektu technikem,

* havarijní opravy v běžné pracovní době,

* provádění reklamací a oprav v běžné míře,

* kontroly úklidu společných prostor domu a venkovních prostranství souvisejících s nemovitostí, včetně údržby zeleně, přilehlých pozemků a zimní údržby chodníků,

* sledování platnosti revizních zpráv o vyhrazených technických zařízeních, zajištění jejich obnovování, odstraňování závad dle revizních zpráv ve stanovených lhůtách,

* provozu a údržby zařízení ve společných částech domu včetně kontrol, zkoušek a předepsaných revizí,

* výkonu práv a povinností vyplývajících ze zákonných předpisů o požární ochraně ve vztahu ke společným částem domu dle požárních poplachových směrnic,

* zpracování podkladů pro uzavření smluv na dodávku energií a služeb s jednotlivými dodavateli a tyto předávat statutárnímu orgánu společenství,

* dodávky vody (vodné a stočné), elektřiny a plynu, odvoz odpadu, prostřednictvím uzavřené smlouvy s dodavatelem této služby,

* přístupu a možnost využívání společných prostor vlastníky, včetně zabezpečení odečtu spotřeby elektrické energie, plynu a vody na měřidlech za dobu využívání těchto prostor,

* vedení přehledné evidence nákladů spojených se správou domu,

* vedení účetnictví v předepsaných intervalech v rozsahu dle zákona,

* vedení mzdové agendy do 3 zaměstnanců na DPP,

* s DPP související zpracování Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou a jeho odevzdání na FÚ v zákonném termínu,

* průběžného sledování plateb vlastníků a v případě, že je některý z nich v prodlení, automaticky jej vyzvat k úhradě,

* zpracování pro výbor SVJ 1x za 3 měsíce přehled o prodleních jednotlivých vlastníků,

* pokud ho o to SVJ požádá min. 2 měs. předem, sestavit k datu 15. 12. rozpočet domu pro následující kalendářní rok, včetně stanovení výše záloh jednotlivých BJ a NJ,

* nejméně jednou ročně předložit vlastníkům zprávu o své činnosti, zejména o finančním hospodaření, o stavu společných částí domu a dalších významných skutečnostech,

* na požádání, v dohodnutém termínu, předložit vlastníkům doklady o hospodaření a ostatní doklady evidované a vedené správcem a poskytnout nezbytná vysvětlení.

Správce je oprávněn k fakturaci víceprací, jejichž povaha je uvedena výše, v případě, že jeho práce přesáhnou běžný hodinový limit, který pokryjí paušální platby. Tyto vícepráce budou vyúčtovány na zákadě ceníku správce, po předchozí konzultaci s výborem SVJ.

© 2017 REAL OFFICE s.r.o. - všechna práva vyhrazena.