Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Povinná osoba: REAL OFFICE s.r.o., IČ 27748561, se sídlem Konopná 73/4, 617 00 Brno, společnost vedená KS v Brně, oddíl C, vložka 56423 (dále jen „Společnost“)

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (dále jen „VOS“) je zřízen za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).

VOS je určen zaměstnancům Společnosti a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které:

- má znaky trestného činu,
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) Zákona.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává. Společnost vylučuje z podání oznámení osoby, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona s výjimkou osob, které jsou oprávněny podat oznámení podle AML zákona.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení: Tomáš Bajgl

Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS:

a) písemně e-mailem na e-mailovou adresu office@realoffice.cz, oznámení označte názvem Whistleblowing

b) písemně poštou na adresu: Tomáš Bajgl, Konopná 73/4, 617 00 Brno

c) ústně – telefonicky na tel. čísle +420 773 020 020 (v běžné pracovní době (tj. Po-Pá 9.00-16.00 hod.)

d) osobně na žádost oznamovatele po předchozí domluvě (termín schůzky lze sjednat telefonicky na tel. č. +420 773 020 020 nebo emailem na adrese: office@realoffice.cz.

Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů od žádosti).

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona) nebo Finančnímu analytickému úřadu.

© 2017 REAL OFFICE s.r.o. - všechna práva vyhrazena.